Chính sách quản lý chất lượng và môi trường

KKS LÀ MỘT CÔNG TY ISO: Hệ thống quản lý chất lượng của KKS được chứng nhận phù hợp với phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 vào ngày 06 tháng 7 năm 2016. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm thông qua các nỗ lực duy trì hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

SẢN PHẨM KKS HỢP QUY: Những sản phẩm do KKS sản xuất nằm trong phạm trù định nghĩa của QCVN 16:2014/BXD đều có chứng nhận Hợp Quy do cơ quan chức năng của chính phủ đánh giá và cấp. Chứng nhận sẽ được cung cấp cho các dự án khi có yêu cầu.